• Gegevensbescherming

Gegevensbescherming is belangrijk voor ons

Versie: April 2018

Gegevensbescherming is belangrijk voor ons

Leifheit Aktiengesellschaft (AG), Leifheitstraße 1, 56377 Nassau/Lahn (‘Leifheit’ of ‘wij’) is blij dat u in ons bedrijf en onze producten geïnteresseerd bent. Wij, als de verwerkingsverantwoordelijke, willen graag dat u tijdens het bezoek van onze websites ook wat betreft de bescherming van uw persoonsgegevens een veilig gevoel hebt. Want wij nemen de bescherming van uw gegevens zeer serieus. De naleving van de Duitse en Europese bepalingen over gegevensbescherming is voor ons vanzelfsprekend.

Hieronder informeren wij u over de verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van onze website en stellen u de ALGEMENE PRIVACYVERKLARINGf ter beschikking.

ALGEMENE PRIVACYVERKLARING

I. Persoonsgegevens

1. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die op u persoonlijk betrekking hebben, bijv. naam, adres, e-mailadressen en gebruikersgedrag.

Verantwoordelijke, volgens artikel 4, lid 7 van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Leifheit AG , Leifheitstraße 1, 56377 Nassau, tel. +49 (0) 2604 977 0, fax +49 (0) 2604 - 977 402. Registerrechtbank: Kantongerecht Montabaur, registernummer: HRB 2857. Directieleden: Henner Rinsche (CEO), Ivo Huhmann (CFO), Igor Iraeta Munduate (COO). E-mail: info@leifheit.com.

Onze functionaris voor gegevensbescherming, mevr. Petra Haupt, is bereikbaar op Datenschutz@leifheit.com of op ons postadres ter attentie van ‘Der Datenschutzbeauftragte’ (de functionaris voor gegevensbescherming).

2. Als u onze website alleen ter informatie gebruikt (ook als u zich niet registreert of ons op een andere wijze informatie verstrekt), geldt: Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die uw browser naar onze server stuurt. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij op grond van artikel 6, lid 1, onder f, AVG de volgende gegevens, die voor ons technisch noodzakelijk zijn om u onze website te kunnen tonen en de stabiliteit en veiligheid te garanderen:

- datum en tijd van de aanvraag;
- IP-adres;
- browser;
- website van waaruit de aanvraag komt;
- toegangsstatus HTTP-statuscode;
- verschil in tijdzone met Greenwich Mean Time (GMT);
- inhoud van de aanvraag (concrete site);
- telkens verzonden hoeveelheid gegevens;
- besturingssysteem en de interface ervan;
- taal en versie van de browsersoftware.


3. Verdere bewerkingen:

Naast het puur informatieve gebruik van onze website bieden wij diverse diensten aan die u kunt gebruiken als die interessant voor u zijn. Daarvoor moet u meestal aanvullende persoonsgegevens invullen, die wij voor het verlenen van de betreffende dienst gebruiken en waarvoor de eerder genoemde gegevensverwerkingsprincipes gelden: In bepaalde gevallen hebben wij uw naam en adres nodig alsmede nadere gegevens, zodat wij de gewenste diensten kunnen verlenen. Zo worden, als u via e-mail of een contactformulier contact met ons opneemt, de door u verstrekte gegevens (e-mail: uw e-mailadres, evt. uw naam en uw telefoonnummer; contactformulier: aanspreektitel, voornaam, achternaam, straat, huisnummer, postcode, plaats, land, e-mailadres, evt. als vrijwillige gegevens firma en telefoonnummer) door ons opgeslagen, om uw vragen te beantwoorden. De in dit verband verzamelde gegevens wissen wij nadat de opslag niet meer noodzakelijk is, of beperken de verwerking ervan, indien er wettelijke bewaarplichten zijn.

Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor de toezending van informatiemateriaal en bestelde producten of voor de beantwoording van individuele vragen. Waar dit vereist is, wijzen wij u hierop.

Voor zover u gebruik wilt maken van servicediensten, zullen meestal alleen gegevens worden verzameld die wij voor het verlenen van de diensten nodig hebben. Wanneer wij u om aanvullende gegevens verzoeken, gaat het om vrijwillige gegevens. De verwerking van persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats om de betreffende service te verlenen en onze eigen gerechtvaardigde zakelijke belangen te behartigen.

4. Gebruik van onze Webshop (inclusief bestelling van reserveonderdelen):

Als u producten in onze Webshop wilt bestellen, is het voor de afsluiting van de overeenkomst noodzakelijk dat u uw persoonsgegevens verstrekt die wij voor de afhandeling van uw bestelling nodig hebben. Voor de afhandeling van overeenkomsten noodzakelijke, verplichte gegevens (aanspreektitel, voornaam, achternaam, straat, huisnummer, postcode, plaats, land, e-mailadres) zijn apart gemarkeerd; overige gegevens zijn vrijwillig (telefoonnummer). De door u verstrekte gegevens verwerken wij voor de afhandeling van uw bestelling. Daarvoor kunnen wij bij aanbiedingen die u moet betalen, uw betaalgegevens naar onze eigen bank doorsturen. Wettelijke grondslag is artikel 6, lid 1, zin 1, onder b, AVG.

Wij kunnen de door u verstrekte gegevens ook verwerken om u over andere interessante producten in ons assortiment te informeren of u e-mails met technische informatie toe te sturen.

Wij zijn vanwege handels- en fiscaalrechtelijke voorschriften verplicht uw adres-, betaal- en bestelgegevens gedurende tien jaar op te slaan. Na twee jaar beperken wij echter de verwerking, d.w.z. uw gegevens worden alleen gebruikt om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Om te voorkomen dat derden onrechtmatig toegang tot uw persoonsgegevens, met name financiële gegevens, hebben, wordt de bestelling d.m.v. TLS-techniek gecodeerd.

5. Voor de bewerking van uw gegevens maken wij gedeeltelijk gebruik van externe dienstverleners. Deze zijn door ons zorgvuldig geselecteerd, hebben de opdracht gekregen zich aan onze instructies te houden en worden regelmatig gecontroleerd.

Bovendien kunnen wij uw persoonsgegevens aan derden doorgeven, wanneer wij deelnames aan acties, prijsvragen, afsluitingen van overeenkomsten of soortgelijke diensten samen met partners aanbieden en u hieraan deelneemt. Uw persoonsgegevens worden bovendien alleen aan derden doorgegeven of anderzijds overgedragen, wanneer dit voor de afhandeling van de overeenkomst – met name het doorgeven van bestelgegevens aan leveranciers – vereist is of u van tevoren daarmee hebt ingestemd. U hebt altijd het recht een gegeven instemming voor de toekomst te herroepen.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden of op een andere wijze verkopen.

Nadere informatie hierover krijgt u wanneer u uw persoonsgegevens verstrekt, hieronder resp. in de beschrijving van de aanbieding.

Voor zover onze dienstverleners of partners in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) gevestigd zijn, informeren wij u over de gevolgen hiervan in de beschrijving van de aanbieding.

II. Beoogd gebruik van de persoonsgegevens, wissen

Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij in de genoemde gevallen de bovengenoemde gegevens, die voor ons technisch noodzakelijk zijn om u onze website te kunnen tonen en de stabiliteit en veiligheid te garanderen. Voor zover u ons persoonsgegevens ter beschikking hebt gesteld, gebruiken wij deze alleen voor de beantwoording van uw aanvragen, voor de bewerking van uw orders (inclusief de beschikbaarstelling van de op onze website aangeboden Newsletter) en voor de technische administratie. De wettelijke grondslagen zijn artikel 6, lid 1, onder a, b, c en f, AVG.

De opgeslagen persoonsgegevens worden gewist wanneer u uw instemming met de opslag herroept, wanneer deze niet meer voor het doel van de opslag noodzakelijk zijn of wanneer de opslag ervan om andere wettelijke redenen verboden is.

Persoonsgegevens worden alleen verzameld en naar tot informatie bevoegde overheidsinstanties en overheden gezonden in het kader van de toepasselijke wetten resp. voor zover wij door een gerechtelijk vonnis daartoe verplicht zijn. Wij hebben onze medewerkers en de door ons ingeschakelde dienstverleners verplicht tot geheimhouding en tot naleving van de bepalingen van de wetten inzake gegevensbescherming.

III. Cookies

Naast de onder I genoemde gegevens worden, als u onze website gebruikt, cookies op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van uw apparaat worden opgeslagen en aan de door u gebruikte browser worden toegewezen, en waarmee het bedrijf dat het cookie plaatst (in dit geval wij) bepaalde informatie ontvangt. Cookies zijn bedoeld om het internetaanbod in zijn geheel gebruikersvriendelijker en effectiever te maken.

Vanzelfsprekend kunt u onze websites ook zonder cookies bekijken. Als u niet wilt dat wij uw computer herkennen, kunt u de opslag van cookies op uw hard–e schijf voorkomen door in uw browserinstellingen de optie ‘Geen cookies accepteren’ in te schakelen. Hoe dat precies werkt, leest u in de handleiding van uw browserproducent. Als u geen cookies accepteert, kan dit ertoe leiden dat bepaalde functies van onze aanbiedingen worden beperkt.

Over het gebruik van cookies:

a) Deze website maakt gebruik van de volgende soorten cookies, waarvan de omvang en werking hieronder worden toegelicht:

— Transient (tijdelijke) cookies (zie b)
— Persistent (permanente) cookies (zie c).


b) Transient cookies worden automatisch gewist, wanneer u de browser sluit. Daartoe behoren met name de sessiecookies. Deze slaan een zgn. sessie-ID op, waarmee diverse aanvragen van uw browser aan een gezamenlijke sessie kunnen worden toegewezen. Zo kan uw computer worden herkend, wanneer u onze website weer bezoekt. De sessiecookies worden gewist, wanneer u zich afmeldt of de browser sluit.

c) Persistente cookies worden automatisch na een vooraf ingestelde duur gewist, die per cookie kan verschillen. U kunt de cookies altijd in de veiligheidsinstellingen van uw browser wissen.

d) De gebruikte flash cookies worden niet door uw browser geregistreerd, maar door uw flash-plug-In. Daarnaast gebruiken wij zgn. HTML5 storage objects, die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Deze objecten slaan de vereiste gegevens onafhankelijk van uw browser op en hebben geen automatische vervaldatum. Als u geen verwerking van de flash cookies wilt, moet u de betreffende add-on installeren, bijv. ‘Better Privacy’ voor Mozilla Firefox of het AdobeFlash-Killer-cookie voor Google Chrome. U kunt het gebruik van HTML5 storage objects verhinderen door in uw browser de Privémodus te activeren. Bovendien adviseren wij u uw cookies en het browsergeheugen regelmatig handmatig te wissen.

IV. Google Analytics

(1 ) Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (‘Google’). Google Analytics gebruikt zgn. cookies, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee het gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De informatie die een cookie over uw gebruik van deze website genereert, wordt meestal naar een server van Google in de VS doorgestuurd en daar opgeslagen. Als de IP-anonimisering op deze website wordt geactiveerd, wordt uw IP-adres echter in de EU-lidstaten of in andere staten waarmee de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte is gesloten, door Google eerst ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het complete IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. Google zal in opdracht van de beheerder van deze website gebruikmaken van deze informatie om te analyseren hoe u de website gebruikt, om overzichten van de activiteiten op de website op te stellen en om de websitebeheerder nog meer diensten op het gebied van website- en internetgebruik te kunnen bieden.

(2 ) Het IP-adres dat in verband met de analyse door Google Analytics door uw browser is doorgestuurd, wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.

(3 ) U kunt voorkomen dat cookies op uw computer worden opgeslagen door de betreffende instelling van uw browsersoftware aan te passen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies op deze website volledig kunt gebruiken. Bovendien kunt u voorkomen dat Google de gegevens die door een cookie zijn gegenereerd en betrekking hebben op het gebruik van de website (incl. uw IP-adres) registreert en verwerkt door via de volgende link een beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

(4) Deze website gebruikt Google Analytics met de extensie ‘_anonymizelP()’. Daarmee worden IP-adressen verkort verder verwerkt en kan identificatie van een persoon worden uitgesloten. Voor zover u met de over u verzamelde gegevens kunt worden geïdentificeerd, wordt dit dus uitgesloten en de persoonsgegevens worden daarmee direct gewist.

(5) Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te kunnen analyseren en constant te kunnen verbeteren. Met behulp van de verkregen statistische resultaten kunnen wij ons aanbod verbeteren en voor u als gebruiker nog interessanter maken. Voor de uitzonderingen waarbij persoonsgegevens naar de VS worden overgedragen, heeft Google zich aangesloten bij het EU-US Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. De wettelijke grondslag voor het gebruik van Google Analytics is artikel 6, lid 1, zin 1, onder f, AVG.

(6) Informatie van externe aanbieders: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, fax: +353 (1) 436 1001. Gebruiksvoorwaarden: www.google.com/analytics/terms/de.html, Overzicht van de gegevensbescherming: www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, en de Privacyverklaring: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

V. Gebruik van Google Adwords Conversion

(1) Wij gebruiken de diensten van Google Adwords, om met behulp van reclamemateriaal (zogenaamde Google Adwords) op externe websites te wijzen op onze aantrekkelijke aanbiedingen. Wij kunnen de gegevens van de reclamecampagnes analyseren om te zien hoe succesvol de afzonderlijke reclamecampagnes zijn. Wij doen dit om u reclame te tonen die voor u interessant is, om onze website voor u interessanter vorm te geven en voor een eerlijke berekening van reclamekosten.

(2) Dit reclamemateriaal wordt door Google via zogenaamde ‘Ad Servers' geleverd. Daarvoor gebruiken wij Ad Server-cookies, waarmee bepaalde parameters voor het meten van succes, zoals weergave van de advertenties of aantal klikken door de gebruikers, kunnen worden gemeten. Als u via een Google-advertentie op onze website terechtkomt, wordt door Google Adwords een cookie op uw computer opgeslagen. Deze cookies zijn meestal na 30 dagen niet meer geldig en zijn niet bedoeld om u persoonlijk te identificeren. Bij dit cookie worden meestal als analysewaarden de Unique Cookie-ID, het aantal Ad Impressions per plaatsing (Frequency), laatste Impression (relevant voor Post-View-Conversions) en opt-out-informatie (markering dat de gebruiker dit niet meer wenst te ontvangen) opgeslagen.

(3) Met deze cookies kan Google uw internetbrowser herkennen. Wanneer een gebruiker bepaalde sites binnen de websites van een Adwords-klant bezoekt en het op zijn computer opgeslagen cookie nog niet is verstreken, kunnen Google en de klant herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze site werd doorgestuurd. Aan elke Adwords-klant wordt een ander cookie toegewezen. Cookies kunnen dus niet via de websites van Adwords-klanten worden gevolgd. Wij zelf verzamelen en verwerken in de genoemde advertenties geen persoonsgegevens. Wij ontvangen van Google alleen statistische analyses. Aan de hand van deze analyses kunnen wij bepalen welke van de gebruikte advertenties bijzonder effectief zijn. Verdergaande gegevens over het gebruik van de advertenties ontvangen wij niet; met name kunnen wij de gebruikers niet aan de hand van deze informatie identificeren.

(4) Vanwege de gebruikte marketing tools maakt uw browser automatisch en direct verbinding met de server van Google. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die door het gebruik van dit hulpmiddel door Google worden verzameld en informeren u daarom zoals ons dat bekend is: Door de integratie van AdWords Conversion ontvangt Google de informatie dat u het betreffende gedeelte van onze website hebt opgeroepen of op een advertentie van ons hebt geklikt. Voor zover u bij een dienst van Google bent geregistreerd, kan Google het bezoek aan uw account toewijzen. Zelfs wanneer u niet bij Google bent geregistreerd resp. zich niet hebt aangemeld, bestaat de mogelijkheid dat de aanbieder uw IP-adres registreert en opslaat.

(5) U kunt de deelname aan deze tracking-methode op diverse manieren voorkomen: a) door een desbetreffende instelling van uw browsersoftware, met name zorgt de onderdrukking van cookies van derden ervoor dat u geen advertenties van externe aanbieders ontvangt; b) door deactivering van de cookies voor conversion tracking, door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein ‘www.googleadservices.com’ worden geblokkeerd, www.google.com/settings/ads, waarbij deze instelling wordt gewist wanneer u uw cookies wist; c) door deactivering van de op interesses gebaseerde advertenties die behoren tot de zelfreguleringscampagne ‘About Ads’, via de link www.aboutads.info/choices, waarbij deze instelling wordt gewist wanneer u uw cookies wist; d) door permanente deactivering in uw browsers Firefox, Internet Explorer of Google Chrome via de link www.google.com/settings/ads/plugin . Wij wijzen u erop dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van dit aanbod volledig kunt gebruiken.

(6 ) De wettelijke grondslag voor de verwerking van uw gegevens is artikel 6, lid 1, zin 1, onder f, AVG. Nadere informatie over de gegevensbescherming bij Google vindt u hier: www.google.com/intl/de/policies/privacy en services.google.com/sitestats/de.html. Ook kunt u de website van het Network Advertising Initiative (NAI) bekijken op www.networkadvertising.org. Google heeft zich aangesloten bij het EU-US Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

VI. DoubleClick by Google

(1) Deze website maakt ook gebruik van de online marketing tool DoubleClick by Google. DoubleClick gebruikt cookies om voor de gebruiker relevante advertenties te activeren, de rapporten over de prestatie van campagnes te verbeteren of om te vermijden dat de gebruiker dezelfde advertenties meerdere keren ziet. Via een cookie-ID registreert Google welke advertenties in welke browser werden geactiveerd en kan zo voorkomen dat deze meerdere keren worden weergegeven. Verder kan DoubleClick met behulp van cookie-ID’s zgn. Conversions registreren die betrekking hebben op advertentieaanvragen. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer een gebruiker een DoubleClick-advertentie ziet en later met dezelfde browser de website van de reclamemaker oproept en daar iets koopt. Volgens Google bevatten DoubleClick-cookies geen persoonsgegevens.

(2) Vanwege de gebruikte marketing tools maakt uw browser automatisch en direct verbinding met de server van Google. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die door het gebruik van dit hulpmiddel door Google worden verzameld en informeren u daarom zoals ons dat bekend is: Door de integratie van AdWords Conversion ontvangt Google de informatie dat u het betreffende gedeelte van onze website hebt opgeroepen of op een advertentie van ons hebt geklikt. Voor zover u bij een dienst van Google bent geregistreerd, kan Google het bezoek aan uw account toewijzen. Zelfs wanneer u niet bij Google bent geregistreerd resp. zich niet hebt aangemeld, bestaat de mogelijkheid dat de aanbieder uw IP-adres registreert en opslaat.

(3) U kunt de deelname aan deze tracking-methode op diverse manieren voorkomen: a) door een desbetreffende instelling van uw browsersoftware, met name zorgt de onderdrukking van cookies van derden ervoor dat u geen advertenties van externe aanbieders ontvangt; b) door deactivering van de cookies voor conversion tracking, door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein ‘www.googleadservices.com’ worden geblokkeerd, www.google.com/settings/ads, waarbij deze instelling wordt gewist wanneer u uw cookies wist; c) door deactivering van de op interesses gebaseerde advertenties die behoren tot de zelfreguleringscampagne ‘About Ads’, via de link www.aboutads.info/choices, waarbij deze instelling wordt gewist wanneer u uw cookies wist; d) door permanente deactivering in uw browsers Firefox, Internet Explorer of Google Chrome via de link www.google.com/settings/ads/plugin . Wij wijzen u erop dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van dit aanbod volledig kunt gebruiken.

(4) De wettelijke grondslag voor de verwerking van uw gegevens is artikel 6, lid 1, zin 1, onder f, AVG. Nadere informatie over DoubleClick by Google vindt u op www.google.com/doubleclick en support.google.com/adsense/answer2839090, alsmede over de gegevensbescherming bij Google in het algemeen: www.google.com/intl/de/policies/privacy. Ook kunt u de website van het Network Advertising Initiative (NAI) bekijken op www.networkadvertising.org. Google heeft zich aangesloten bij het EU-US Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

VII. Sociale plug-ins

(1) Wij gebruiken momenteel de volgende plug-ins voor sociale media: Facebook, Google+, Twitter. Daarbij maken wij gebruik van de zgn. 2-klik-oplossing. Dit betekent dat wanneer u onze website bezoekt, eerst in principe geen persoonsgegevens aan de aanbieders van de plug-ins worden doorgegeven. U kunt de aanbieder van de plug-in herkennen via de markering van het veld, aan zijn beginletter en het logo. Wij bieden u de mogelijkheid via de knop direct met de aanbieder van de plug-in te communiceren. Alleen wanneer u op het gemarkeerde veld klikt en het zo activeert, krijgt de plug-in-aanbieder de informatie dat u de betreffende website van ons online-aanbod hebt opgeroepen. Bovendien worden de onder I.2 van deze verklaring genoemde gegevens overgedragen. Bij Facebook wordt volgens de betreffende aanbieders in Duitsland het IP-adres direct na registratie geanonimiseerd. Door activering van de plug-in worden dus persoonsgegevens van u naar de betreffende plug-in-aanbieders overgedragen en daar (bij Amerikaanse aanbieders in de VS) opgeslagen. Omdat de plug-in-aanbieder de gegevens vooral via cookies verzamelt, adviseren wij u voordat u op het veld met een grijze achtergrond klikt alle cookies in de veiligheidsinstellingen van uw browser te wissen.

(2) Wij hebben geen invloed op de verzamelde gegevens en gegevensverwerkingen en ons zijn ook de volledige omvang van de gegevensverzameling, de doeleinden van de verwerking en de bewaartermijnen niet bekend. Ook hebben wij geen informatie over het wissen van de verzamelde gegevens door de plug-in-aanbieder.

(3) De plug-in-aanbieder slaat de over u verzamelde gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of op behoeften afgestemde vormgeving van zijn website. Een dergelijke evaluatie vindt vooral (ook voor niet-aangemelde gebruikers) plaats voor de weergave van op behoeften afgestemde reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk over uw activiteiten op onze website te informeren. U hebt recht op bezwaar tegen de vorming van deze gebruikersprofielen, waarvoor u contact moet opnemen met de betreffende plug-in-aanbieder. Door de plug-ins bieden wij u de mogelijkheid met de sociale netwerken en andere gebruikers te communiceren, zodat wij ons aanbod kunnen verbeteren en voor u als gebruiker interessanter kunnen vormgeven. De wettelijke grondslag voor het gebruik van de plug-ins is artikel 6, lid 1, zin 1, onder f, AVG.

(4) De gegevens worden doorgestuurd ongeacht of u een account bij de plug-in-aanbieder hebt en zich daar hebt aangemeld. Wanneer u zich bij de plug-in-aanbieder hebt aangemeld, worden uw bij ons verzamelde gegevens direct aan de account bij uw plug-in-aanbieder toegewezen. Wanneer u op de geactiveerde knop klikt en bijv. de website koppelt, slaat de plug-in-aanbieder ook deze informatie in uw gebruikersaccount op en deelt deze openbaar met uw contactpersonen. Wij adviseren u zich na het gebruik van een sociaal netwerk regelmatig af te melden, vooral echter voordat u de knop activeert, omdat u zo een toewijzing aan uw profiel bij de plug-in-aanbieder kunt vermijden.

(5) Nadere informatie over het doel en de omvang van de verzameling en verwerking van uw gegevens door de plug-in-aanbieder vindt u in de hieronder aangegeven privacyverklaringen van deze aanbieders. Daar vindt u ook nadere informatie over uw desbetreffende rechten en instelmogelijkheden ter bescherming van uw privacy.

(6) Adressen van de betreffende plug-in-aanbieders en URL met hun privacyverklaringen:

a) Facebook Inc., 1601 5 California Ave, Palo Alto, Californië 94304, VS; www.facebook.com/policy.php; nadere informatie over verzameling van gegevens: www.facebook.com/help/186325668085084, www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other en www.facebook.com/about/privacy/your-info. Facebook heeft zich aangesloten bij het EU-US-Privacy-Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

b) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, Californië 94043, VS; www.google.com/policies/privacy/partners/. Google heeft zich aangesloten bij het EU-US-Privacy-Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

c) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, Californië 94103, VS; twitter.com/privacy. Twitter heeft zich aangesloten bij het EU-US-Privacy-Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

VIII. Google Maps

(1) Op deze website gebruiken wij het aanbod van Google Maps. Daardoor kunnen wij u interactieve kaarten direct op de website tonen en kunt u de kaartfunctie comfortabel gebruiken.

(2) Door het bezoek van de website ontvangt Google de informatie dat u de betreffende site van onze website hebt opgeroepen. Bovendien worden de onder I.2 van deze verklaring genoemde gegevens overgedragen. Dit vindt plaats ongeacht of Google een gebruikersaccount beschikbaar stelt waarmee u zich hebt aangemeld of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Wanneer u zich bij Google hebt aangemeld, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Wanneer u de toewijzing aan uw profiel bij Google niet wenst, moet u zich afmelden voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens als gebruiksprofielen op en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of op behoeften afgestemde vormgeving van zijn website. Een dergelijke evaluatie vindt vooral (ook voor niet-aangemelde gebruikers) plaats voor de weergave van op behoeften afgestemde reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk over uw activiteiten op onze website te informeren. U hebt recht op bezwaar tegen de vorming van deze gebruikersprofielen, waarvoor u contact moet opnemen met de betreffende plug-in-aanbieder.

(3) Nadere informatie over het doel en de omvang van de verzameling en verwerking van uw gegevens door de plug-in-aanbieder vindt u in de privacyverklaringen van de aanbieder. Daar vindt u ook nadere informatie over uw desbetreffende rechten en instelmogelijkheden ter bescherming van uw privacy: www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en heeft zich aangesloten bij het EU-US Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

IX. Newsletter

(1) Met uw toestemming kunt u zich op onze Newsletter abonneren, waarmee wij u over onze actuele interessante aanbiedingen informeren.

(2) Voor de aanmelding voor onze Newsletter gebruiken wij de zgn. Double-Opt-In-methode. Dit betekent dat wij u na uw aanmelding een e-mail sturen naar het aangegeven e-mailadres, waarin wij u verzoeken te bevestigen dat u de Newsletter wilt ontvangen. Als u uw aanmelding niet binnen 24 uur bevestigt, worden uw gegevens geblokkeerd en na een maand gewist. Bovendien slaan wij telkens het tijdstip van uw aanmelding en bevestiging op. Zo kunnen wij uw aanmelding aantonen en evt. een mogelijk misbruik van uw persoonsgegevens ophelderen.

(3) De enige verplichte gegevensinformatie voor de toezending van de Newsletter is uw e-mailadres (aanvullende, speciaal gemarkeerde gegevens verstrekt u vrijwillig en worden gebruikt om u persoonlijk te kunnen aanspreken). Na uw bevestiging slaan wij uw e-mailadres op om de Newsletter te kunnen toesturen. Wettelijke grondslag is artikel 6, lid 1, zin 1, onder a AVG.

(4) U kunt uw instemming met de verzending van onze Newsletter altijd vrij herroepen, door een e-mail te sturen naar het contactadres dat onder Colofon wordt aangegeven en met de knop Afmelden op onze website. Aan het eind van elke e-mail vindt u bovendien een hyperlink, waarmee u de Newsletter gemakkelijk kunt opzeggen.

(5) Wij wijzen u erop dat wij uw gebruikersgedrag bij de verzending van de Newsletter evalueren. Voor deze evaluatie bevatten de verzonden e-mails zogenaamde webbakens resp. tracking pixels, d.w.z. 1-pixel-beeldbestanden die op onze website zijn opgeslagen. Voor de evaluaties koppelen wij de onder I.2 genoemde gegevens en de webbakens aan uw e-mailadres en een individuele ID. Ook de links in de Newsletter bevatten deze ID. De gegevens worden uitsluitend gepseudonimiseerd verzameld, de ID’s worden dus niet met uw andere persoonsgegevens gecombineerd. Uw directe persoonlijke identificatie is dus uitgesloten.

U kunt altijd bezwaar maken tegen deze tracking, door op de aparte link die in elke e-mail is opgenomen, te klikken of ons op een andere manier daarover te informeren. De gegevens worden opgeslagen zolang u zich op de Newsletter hebt geabonneerd. Na een afmelding slaan wij de gegevens puur statistisch en anoniem op: Een dergelijke tracking is ook niet mogelijk wanneer u in uw e-mailprogramma de weergave van afbeeldingen standaard hebt gedeactiveerd. In dat geval wordt de Newsletter niet volledig weergegeven en kunt u eventueel niet alle functies gebruiken. Als u de afbeeldingen handmatig laat weergeven, vindt de bovengenoemde tracking plaats.

X. Veiligheid

Leifheit past technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen toe om uw bij ons opgeslagen gegevens met name tegen manipulatie, verlies, vernietiging en toegang door onbevoegden te beschermen. Onze veiligheidsmaatregelen worden conform de technologische ontwikkeling continu verbeterd.

XI. Wijziging van onze privacybepalingen

Wij behouden ons het recht voor onze veiligheids- en privacymaatregelen te wijzigen, voor zover dit vanwege technische ontwikkelingen of verandering van onze aanbiedingen noodzakelijk wordt. In die gevallen zullen wij – voor zover noodzakelijk – ook onze Privacyverklaring aanpassen en u daarover in deze Privacyverklaring informeren.

Wijzigingen worden in principe bij publicatie van de bijgewerkte Privacyverklaring van kracht. Let daarom op de telkens actuele versie van onze Privacyverklaring. De datum van de laatste bijwerking van deze Privacyverklaring vindt u op de eerste pagina.

XII. Links

Voor zover wij externe links gebruiken die op onze website worden aangeboden, geldt onze Privacyverklaring niet voor de met deze link oproepbare aanbiedingen. Wanneer wij links aanbieden, proberen wij ervoor te zorgen dat ook deze voldoen aan onze privacy- en veiligheidsstandaarden. Wij hebben echter geen invloed op de nakoming van de privacy- en veiligheidsvoorschriften door andere aanbieders. Vraag daarom de andere aanbieders altijd om de daar beschikbaar gestelde privacybepalingen.

XIII. Uw rechten

U hebt ten opzichte van ons de volgende, hieronder nader beschreven rechten voor uw persoonsgegevens:

— recht op inzage;
— recht op rectificatie of wissing;
— recht op beperking van de verwerking;
— recht op bezwaar tegen de verwerking;
— recht op overdraagbaarheid van gegevens.


Meer gedetailleerd:

U kunt altijd een bevestiging van ons verlangen of uw persoonsgegevens worden verwerkt; is dit het geval, dan hebt u recht op inzage in deze over u opgeslagen persoonsgegevens. Daartoe kunt u met name per e-mail contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming op Datenschutz@leifheit.com.

Bovendien hebt u, als aan de wettelijke voorwaarden wordt voldaan, de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking: Wanneer wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren op de afweging van belangen, kunt u bezwaar tegen de verwerking maken. Dit is het geval wanneer de verwerking vooral niet noodzakelijk is om een overeenkomst na te komen, wat door ons telkens bij de beschrijving van de functies wordt vermeld. Bij het indienen van een dergelijk bezwaar verzoeken wij u om vermelding van de redenen waarom wij uw persoonsgegevens niet mogen verwerken zoals wij dat doen. Bij een gegrond bezwaar controleren wij de situatie en zullen de gegevensverwerking stopzetten resp. aanpassen of u onze dwingende beschermingswaardige redenen aangeven waarom wij de verwerking voortzetten.

Vanzelfsprekend kunt u altijd bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden en gegevensanalyse. U kunt uw bezwaar tegen reclame indienen op het volgende adres: Datenschutz@leifheit.com.

Als u ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze altijd herroepen. Een dergelijk bezwaar beïnvloedt de toelaatbaarheid van de verwerking van uw persoonsgegevens, nadat u ons daarover hebt geïnformeerd.

Bovendien hebt u recht op correctie, beperking van de verwerking of wissing van over u verzamelde en verwerkte gegevens. Krachtens de voorwaarden van artikel 20 AVG hebt u bovendien recht op gegevensoverdraagbaarheid, dus de op u betrekking hebbende persoonsgegevens, die u aan ons beschikbaar hebt gesteld, in een gestructureerd, gangbaar en door machines leesbaar formaat te ontvangen en deze gegevens naar een andere verantwoordelijke persoon, zonder belemmering door ons, te zenden.

Voor zover u uw privacyrechtelijke rechten wilt uitoefenen, verzoeken wij u contact op te nemen met de persoon die in de Colofon wordt genoemd of een e-mail te sturen naar de functionaris voor gegevensbescherming op Datenschutz@leifheit.com.

XIV. Vragen, suggesties, klachten

Als u verdere vragen, suggesties of klachten hebt over onze informatie over gegevensbescherming en de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u direct contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming op Datenschutz@leifheit.com.

Bovendien hebt u – ongeacht een ander administratiefrechtelijk of gerechtelijk rechtsmiddel – recht op het indienen van een klacht bij een (op gegevensbescherming) toezichthoudende instantie, met name in de lidstaat van uw verblijfplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende overtreding, als u van mening bent dat de verwerking van op u betrekking hebbende persoonsgegevens in strijd is met het Duitse of Europese privacyrecht.

</h>

dicht